מדוע האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל פועלת כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה. ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל מטמיע נורמות מקצועיות ופועלת לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך יוצרת תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ומגבירה את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת.

מטרות ויעדים של האיגוד המקצועי:
התאגדות מקצועית של גייסי כספים בישראל תיפעל כמוקד המעניק עוגן ערכי ומקצועי לעוסקים באמצעות הגנה, מחקר, חינוך, הכשרה והסמכה.
ההתאגדות המקצועית של גייסי כספים בישראל תטמיע נורמות מקצועיות ותיפעל לשקיפות ולהתמקצעות של העשייה הפילנתרופית ובכך תיצור תשתית ראויה מבחינה ערכית ומוסרית ותגביר את אמון הציבור כתנאי הכרחי לקיום חברה סולידרית ומעורבת. 

כל אלה תושגנה באמצעות: